اکرم بهرامی

درباره من

دکتر اکرم بهرامی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://akrambahrami.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Toward Sustainable Development
دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه با تاکید بر علوم تربیتی و رفتاری(2021-03-10)
^اکرم بهرامی
ٌWork-Life Balance (WLB)
اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2020-12-29)
^اکرم بهرامی*
Understanding Cognitive Sociolinguistics and its Core Theme
نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت(2020-12-17)
^اکرم بهرامی
E-Learning: An Overview
اولین سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم(2020-11-29)
^اکرم بهرامی*
اثرانجمنگفتگوغيرهمزمانبرمهارتهايخواندنودركمطلبدرزبانآموزانايراني .
اسلامي مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك معلمان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي ازرفتارهاي پرورش دهنده خلاقيت
عبداله آبادي سميه(تاریخ دفاع: 1398/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليلوبررسيسخنرانيهايسياسيدرزنانسياستمدارآمريكاييوبريتانيايي
غلامي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيراستفاده ازنرمافزارهاي موبايل بربهبودمهارت خواندن دانشجويان فني ومهندسي ايراني
حسن دخت نارنجي بهزاد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسينيازهايدانشجويانداروسازيايرانيبهمنظورطراحيدورهزبانانگليسيبااهدافويژه
چيت سازيان سميه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مهارتهاي تفكر انتقادي در مدل تي بي اس آي آر بر نگارش مقاله ي توضيحي رايانه ايي دانشجويان ايراني
رحماني انيسه(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيراستفادهاز Languent بهعنواننرمافزاريمبتنيبرفيلمدريادگيريواژگانانگليسيفراگيرانايران
ولي زاده حمزه كلايي الهام(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش نگاه كردن، گفتن، پوشاندن، نوشتن و بررسي كردن بر عملكرد املاي زبان انگليسي دانش آموزان ايراني
قهرمانيان داود ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل نشانگرهاي موضع و تعامل در نگارش تخصصي پژوهشگران ايراني .
رضائي ساجده ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
akram.bahrami@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس