اکرم بهرامی

درباره من

دکتر اکرم بهرامی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://akrambahrami.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/1/19)

استنادات

13

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The Impact of Edmodo as an Asynchronous Online Discussion Forum on English Reading Comprehension Skills of Iranian Learners
Two quarterly journal of English Language Teaching and Learning University of Tabriz(2022)
9611259002, ^اکرم بهرامی*
The Impact of the Look, Say, Cover, Write, Check Method on the English Spelling Performance of Iranian Students
جستارهای زبانی(2023)
9811259019, ^اکرم بهرامی*
E-Learning: An Overview
اولین سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم(2020-11-29)
^اکرم بهرامی*
Understanding Cognitive Sociolinguistics and its Core Theme
نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت(2020-12-17)
^اکرم بهرامی
ٌWork-Life Balance (WLB)
اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2020-12-29)
^اکرم بهرامی*
Toward Sustainable Development
دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه با تاکید بر علوم تربیتی و رفتاری(2021-03-10)
^اکرم بهرامی
ادبیات کودک/ Children’s Literature
نخستین همایش ملی هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی)، پارسی، عربی و انگلیسی(2022-01-20)
^اکرم بهرامی
The Role of Environmental Education in Sustainable Development
سومین کنفرانس ملی توسعه و علوم انسانی با تاکید بر علوم رفتاری و علوم اجتماعی(2022-07-07)
^اکرم بهرامی*
تنوع كاربردي گروه هاي واژگاني در مقالات پژوهشي زبان شناسي كاربردي در ژورنال هاي ايراني و خارجي
نجفلي قرباني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي هژموني فرهنگي در سري كتاب هاي درسي Navigate
ناظريه فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اسامي فراگفتماني در مقالات پژوهشي اساتيد ايراني: تنوع رشته اي و جنسيتي
سالاري طاهره(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش نگاه كردن، گفتن، پوشاندن، نوشتن و بررسي كردن بر عملكرد املاي زبان انگليسي دانش آموزان ايراني
قهرمانيان داود(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيراستفادهاز Languent بهعنواننرمافزاريمبتنيبرفيلمدريادگيريواژگانانگليسيفراگيرانايران
ولي زاده حمزه كلايي الهام(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مهارتهاي تفكر انتقادي در مدل تي بي اس آي آر بر نگارش مقاله ي توضيحي رايانه ايي دانشجويان ايراني
رحماني انيسه(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسينيازهايدانشجويانداروسازيايرانيبهمنظورطراحيدورهزبانانگليسيبااهدافويژه
چيت سازيان سميه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيراستفاده ازنرمافزارهاي موبايل بربهبودمهارت خواندن دانشجويان فني ومهندسي ايراني
حسن دخت نارنجي بهزاد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليلوبررسيسخنرانيهايسياسيدرزنانسياستمدارآمريكاييوبريتانيايي
غلامي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك معلمان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي ازرفتارهاي پرورش دهنده خلاقيت
عبداله آبادي سميه(تاریخ دفاع: 1398/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرانجمنگفتگوغيرهمزمانبرمهارتهايخواندنودركمطلبدرزبانآموزانايراني .
اسلامي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
akram.bahrami@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس