اکرم بهرامی

درباره من

دکتر اکرم بهرامی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
درك معلمان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي ازرفتارهاي پرورش دهنده خلاقيت
عبداله آبادي سميه(تاریخ دفاع: 1398/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيراستفاده ازنرمافزارهاي موبايل بربهبودمهارت خواندن دانشجويان فني ومهندسي ايراني
حسن دخت بهزاد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
akram.bahrami@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس